Da li želite da preuzmete Nedeljnik android aplikaciju?

DA | NE

Magazin

Info

Autonomni ženski centar uputio otvorena pisma Nebojši Stefanoviću i Zoranu Đorđeviću

Autonomni ženski centar uputio je otvorena pisma Nebojši Stefanoviću, ministru unutrašnjih poslova i Zoranu Đorđeviću, ministru za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja zahtevajući od njih da objave izveštaj o nadzoru u Gradskim centrima za socijalni i izveštaj o unutrašnjoj kontroli Policijskih stanica Novi Beograd i Rakovica. Oba izveštaja odnose se na dva poslednja slučaja femicida u prostorijama Gradskog centra za socijalni rad na ove dve beogradske opštine
Datum: 21/07/2017

Autonomni ženski centar uputio otvorena pisma Nebojši Stefanoviću i Zoranu Đorđeviću

Foto: Tanjug

OTVORENO PISMO MINISTRU ZA RAD, ZAPOŠLjAVANjE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANjA

 

Poštovani gospodine Đorđeviću,

Autonomni ženski centar1 Vam se obraća zahtevom da javno objavite anonimizirani izveštaj o rezultatima nadzora nad stručnim radom Gradskog centra za socijalni rad Beograd - Odeljenja Novi Beograd i Odeljenja Rakovica, u vezi sa slučajevima ubistva dve žene i deteta.

Javnost ima pravo da bude obaveštena o utvrđenom činjeničnom stanju i rezultatima nadzora nad stručnim radom, aktuelnim i prethodnim (u slučaju Odeljenja Rakovica), uz izuzimanje svih ličnih podataka članova porodica i stručnih radnika.

Javnost ima pravo da zna da li su u postupanju stručnih radnika ispunjeni zahtevi u odnosu na poštovanje postojećih stručnih procedura i na korišćenje stručnih znanja i veština koje se primenjuju tokom prijema, procene, planiranja, pregleda efekata aktivnosti sa korisnicima, kvaliteta stručne dokumentacije i izveštaja koji su sačinjavani i upućivani drugim nadležnim organima. Javnost ima pravo na kompletnu informaciju o postupanju svih uključenih i nadležnih stručnih radnika. Nije dovoljno da o tome dobija fragmentarna saznanja iz medija i na osnovu „ekskluzivnih uvida" medija u izveštaje Ministarstva2 .

Javnost izveštaja ni na koji način ne treba da povredi pravo na zaštitu ličnih podataka korisnika i stručnih radnika, niti on može da utiče na istragu tužilaštva koja je u toku. Takođe, povodom saopštenja Sindikata gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Nezavisnost, a koje pokazuje do koje mere predstavnici sindikata ne razumeju javna ovlašćenja koja ima centar za socijalni rad i stručni radnici u njemu, u skladu sa zakonima, a posebno u vezi sa Porodičnim zakonom, Autonomni ženski centar predlaže da Ministarstvo temeljno razmotri da li taj organ, na način kako su aktuelno koncipirana njegova javna ovlašćenja, zaduženja i organizacija rada, treba da nastavi da se bavi porodičnopravnom zaštitom, zaštitom prava i najboljeg interesa deteta i zaštitom od nasilja u porodici.

Naše je mišljenje da je (imajući u vidu složenost i težinu ovih zadataka, zahteve znanja, veština, integriteta i etičnosti stručnih radnika koji ih obavljaju) nužno formirati specijalizovane organizacione jedinice, kojima bi bila poverena ukupna porodičnopravna zaštita.

Svi zaposleni u tim specijalizovanim jedinicama, psiholozi, socijalni radnici i pravnici, trebalo bi da prilikom zasnivanja radnog odnosa potpišu izjavu da znaju i da su saglasni da će se u okviru poverenih poslova porodičnopravne zaštite baviti i nasiljem u porodici (bez obzira da li se radi o krivičnom delu ili ne), uključujući procenu bezbednosnih rizika i izradu individualnog plana mera zaštite i usluga za žrtve nasilja, u saradnji sa relevantnim državnim organima i organizacijama.

 

 

OTVORENO PISMO MINISTRU UNUTRAŠNjIH POSLOVA

 

Poštovani gospodine Stefanoviću,

Autonomni ženski centar Vam se obraća zahtevom da javno objavite anonimizirani izveštaj koji je načinio Sektor unutrašnje kontrole nakon kontrole zakonitosti rada policijskih službenika i zaštite prava građana pri izvršenju službenih zadataka i primene policijskih ovlašćenja u Policijskoj stanici Novi Beograd i Policijskoj stanici Rakovica, u vezi sa slučajevima ubistva dve žene i deteta.

Javnost ima pravo da bude obaveštena o utvrđenom činjeničnom stanju i rezultatima kontrole postupanja koje je protivna zakonu i pravilima rada službenika policije.

Javnost ima pravo da zna da li su preduzete i koje mere od strane Ministarstva unutrašnjih poslova, ministra, direktora policije i rukovodilaca kontrolisanih organizacionih jedinica policije u cilju otklanjanja nepravilnosti i nezakonitosti u radu policijskih službenika, ukoliko ih je bilo.

Nije dovoljno da se javnosti obratite rečenicom da je na osnovu istrage utvrđeno da je policija postupala u skladu sa pravilima i po zakonu i da "ako se pokaže da postoji neko ko nije radio kako treba, odgovaraće"2. Kao što znate, nije dovoljno da policiski službenici samo odgovaraju na pozive i izlaze na teren „svaki put kada su bili pozvani".

Nije dovoljno „da su podnosili krivične prijave protiv nasilnika i da su se o svemu konsultovali i sa tužiocima i sudijama".

Javnost ima pravo na kompletnu informaciju o postupanju svih uključenih policijskih službenika od prvog saznanja o nasilju u obe porodice. Javnost ima pravo da zna da li je bilo povreda službenih dužnosti u smislu neprofesionalnog odnosa, nesavesnog postupanja, nemarnog rada, propuštanja radnji za koje su policijski službenici ovlašćeni, postupanja protivnog nalogu ili uputstvu za obavljanje poslova, nepreduzimanja ili nedovoljnog preduzimanja mera iz nadležnosti policije da bi se zaštitila bezbednost građana, u konkretnom slučaju bezbednost i životi žena i dece.

Kao što znate, Republika Srbija je odgovorna za štetu koju policijski službenici i ostali zaposleni u Ministarstvu unutrašnjih poslova pričine građanima, ukoliko se dokaže da je šteta nastala postupanjem policijskih službenika tokom obavljanja poslova i zadataka „i ako su postupali saglasno propisima o načinu obavljanja policijskih i ostalih poslova u Ministarstvu" (čl. 218, st.1 Zakona o policiji).

 

 

Gubitak ljudskih života, života žena i dece, je nenadoknadiv. Ako se za to ne preuzme odgovornost, žene će i dalje ubijati uz saznanje nadležnih iz države.

 

 

 Za Autonomsni ženski centar

Slobodanka Macanović

 

 

 


Ukupno komentara: 0Sva polja su obavezna.